Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

Ловят си двама риба. Единият разправя: -Знаеш ли какво сънувах...Седя си на брега с Анджелина Джоли, а наоколо никой! -И? -И хващам един 5 килограмов шаран....-А тя? -А на нея не й кълвеше, копеле!

 Новини

Излезе проектът за забрана на риболова през 2016 година

 

УВЕДОМЛЕНИЕ


За откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на производство по издаване на общ административен акт за забрана на улова на риба и други водни организми по време на периода на тяхното размножаване.
Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите и за осигуряване на оптимални условия за развитие на популациите от риба и други водни организми, във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1.
И през тази година се продължава практиката за определяне на водоеми, които да бъдат свободни за извършване на любителски риболов по време на забраната, с което да се гарантира правото на любителите риболовци да упражняват своето хоби. Списъкът с тези водоеми е съгласуван с местните структури на Изпълнителната агенция по горите и регионалните инспекторати за околната среда и водите.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултури, чл. 66 и следващите от АПК, откривам производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период.
С оглед на гореизложеното Ви уведомявам, че може да участвате в производството чрез писмени предложения и възражения. Предложенията и възраженията могат да бъдат подавани в едномесечен срок от датата на публикуване на уведомлението на адреса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг" №1 и/или на електронната поща: оffiсе@ iага.government.bg.


 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка с установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти и след съгласуване с министъра на околната среда и водите с писмо с вх. № на ИАРА,

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.З, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА, както следва:
1. Карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2016 г. до 15.05.2016 г. включително.
2. Калкан във водите на Черно море през периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. включително, съгласно Регламент (ЕС) 2016/73 на Съвета от 18 януари 2016 г. за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2016 година.
3. Попчета във водите на Черно море през периода от 15.04.2016 г. до 15.05.2016 г. с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.
4. Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:
от 15.04.2016 г. до 31.05.2016 г. в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина; от 1.05.2016 г. до 15.06.2016 г. в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.

II. През периода на забраните по т. I, т. 1 и 2 и всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите по „Рибарство и контрол" от съответните териториални сектори на ИАРА.

III. Забраната за улов, включително и в размножителния период, на всички есетрови риби по т. 7 от Приложение № 1 от ЗРА и Приложение № 4 на
Закона за билогично разнообразие се изменя в съответствие с определените срокове за улов на всички есетрови видове риби в българската акватория на р. Дунав и Черно море, въведени със съвместна Заповед №РД- 9/07.01.2016 г. и РД 09-42/26.01.2016 г. на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.

IV. Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград
- баластриера „Бистрака", под моста за с. Покровник;
- водоем „Попарица", с. Блатска, общ. Хаджидимово;
- водоем „Помпата", с. Първомай, общ. Петрич;
- първи водоем до Завода за релета - с. Баня, общ. Разлог.
- яз. „Бели брег"- общ. Сандански

Област Бургас
- баластриера "Дупките", гр. Бургас. Област Варна
- яз. „Генарал Киселово";
- яз. „Добротич";
- яз. „Рибарски комплекс Пода";

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр.Полски Тръмбеш;
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица; стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
- землище на с. Михалци, общ. Павликени; баластриери:
- землище на с. Дичин, общ. Павликени;
- землище на с. Писарево; напоителни и отводнителни канали:
- местност Блатото, гр. Свищов - запад.

Област Видин
- яз. „Дъбравка", общ. Белоградчик;
- яз. „Кула", общ. Кула.
- р. Тополовец - участъка от моста на главен път Е-79 до .Слана бара
- яз. Фарафун, общ. Грамада

Област Враца
- р. Скът от „Мишонски мост" до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.
- яз. „Бели извор", с. Бели извор
- р. Ботуня - гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол;

Област Габрово
- р. Росица - участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето" до първият бент по течението под „Старата баня";
- р. Янтра - участък в централна градска част на гр.Габрово от „Падалски мост" до музея „Дом на хумора и сатирата" до моста под бензиностанция „Ромпетрол";

Област Кюстендил
- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
- водоем с. Самораново, общ. Дупница.
- яз.„Дяково" - извън санитарно -охранителната зона, община Дупница

Област Кърджали
- яз. „Невестино", общ. Кърджали;
- яз. „Пчеларево", общ. Черноочене;
- яз. „Мъглене" , общ. Кирково;
- яз. „Карамфил", общ. Момчилград;
- яз. село Гулия/ с.Голямо Каменаре, общ. Крумовград;
- яз. „Млечино", общ. Ардино;
- яз. „Вълкович", общ. Джебел;

Област Ловеч
- яз. „Сопот" в цялата акватория, с изключение на следните зони:
о експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;
о източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста й навътре в
акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);
- яз. „Славяни Кантон 5", местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;
- яз. „Славяни Кантон 5", местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;
- старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;
- старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;
- старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;
- воден обект „Блато", с. Йоглав;
- яз. „Марков дол", землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;
- водоем „Зореница", разположен между гр. Ябланица и с. Гложене.
- горното течение на р. Златна панега от извора й до входа на
гр.Луковит;
- яз. „Гаргулица" - зелището на гр.Ябланица

Област Монтана
- яз. „Огоста" в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;
- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
- блато в кв. Момин брод, гр. Лом;

Област Пазарджик
- баластриера при с. Лозен;
- баластриера при с. Динката;
- „Дупките", с. Говедаре;
- „Малък гьол", с. Звъничево;
- студен канал на р. Марица, с. Синитово;
- студено пере при „Фазанарията";
- канал „Кривата вада";
- канала до пречиствателната станция.

Област Перник
- руднични езера в гр. Перник;
- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
- руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник;
- отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен
- яз. „Горни Дъбник" - в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
- яз. „ Тотлебанов вал", обш. Плевен;
- баластриери „Витски блата", общ. Плевен;
- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
- баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
- старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
- старо речно корито на р. Вит - „Кретско блато", с. Крета, общ. Гулянци;

Област Пловдив
- топлият канал на Цариградско шосе;
- яз. Домлян;
- р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието й в р. Марица;
- напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първият мост;

Област Разград
- яз. „Бялата пръст" (Папаза).
- яз. Микро - малък

Област Русе
- стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
- стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
- старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
- общински язовир в землището на с. Тетово;
- общински язовир в землището на с. Щръклево.
- общински язовир „Образцов чифлик";

Област Сливен
- баластриера „Крушарска дупка", с. Крушаре, общ. Сливен;
- баластриера „Сливенска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;
- баластриера „Мечкаревска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;
- яз. „Чилията", с. Загорци, общ. Нова Загора;
- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.
- отводнителен канал „Азмака" , южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с.Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

Област Смолян
- яз. „Тешел";
- яз. „Златоград";
- ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София
- бент „Панчарево";
- водоем „Жеков вир";
- баластриери в землището на с. Мрамор;
- баластриери в землището на с.Долни Богров;
- баластриери в землището на с.Чепинци;
- баластриери в землището на с.Световрачане;
- баластриери в землището на с.Челопечене;
- езеро в жк „Дружба";
- яз. „Белопопци", общ. Горна Малина;
- яз. „Осиковица";
- баластриера „Мечката", гр. Самоков;
- яз. „Алино", с. Алино, общ. Самоков.

Област Стара Загора
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол").

Област Хасково
- яз. „Орешец", с. Орешец, общ. Харманли;
- яз. „Крепост", с. Крепост, общ. Димитровград;
- яз. ,,Левка"(новия), с. Левка, общ. Свиленград.
- Защитена местност „Злато поле"/западна страна/, с.Злато поле, общ.
Димитровград;

Област Шумен
- яз. „Свинеугояване", гр. Шумен;
- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
- яз. „Маломир", с. Маломир, общ. Върбица;
- яз. „Върбица", гр. Върбица. Област Ямбол
- баластриерен водоем „Долен герен", гр. Елхово;
- отводнителен канал „Дере - 3", землището на с. Безмер;
- яз. „Болярско - 2", землището на с. Болярско;
- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки";
- гребен канал Ямбол - северна и южна част;
- стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

 


 Стоки на промоция в магазина
Berkley PROSPEC 5x10 - 450m
Висококаче ствено плетено ...
209.00 лв.    177.65 лв.
Berkley PROSPEC 5x10 - 450m
Висококаче ствено плетено ...
209.00 лв.    177.65 лв.
Berkley PROSPEC 5x10 - 450m
Висококаче ствено плетено ...
209.00 лв.    177.65 лв.
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/ribi.bg/info/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/ribi.bg/info/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/ribi.bg/info/visitors_online.php on line 6